Odszkodowania

Wypadki komunikacyjne oraz błędy medyczne.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem wszelkiego typu odszkodowań, jak m.in.: odszkodowań za szkody na osobie wynikające z uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, odszkodowań za błędy medyczne, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowania za szkody na mieniu. Zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Z naszego doświadczenia wynika, że samodzielne dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli bywa nieskuteczne, bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często znacznie zaniżają wypłacane odszkodowanie. Już sam fakt reprezentacji poszkodowanego przez kancelarię prawną może powodować wzrost wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.

Błędem medycznym jest postępowanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub też osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć  będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

W postępowaniu przed sądem konieczne jest wykazanie, że ów szpital lub lekarz ponosi winę za to właśnie działanie, które wywołało u pacjenta szkodę. Wina najczęściej będzie polegała na niedołożeniu należytej staranności lub na niedbalstwie. Podstawą do dochodzenia odszkodowania może być również brak wyrażenia zgody pacjenta na dokonanie zabiegu lub brak poinformowania o ryzyku zabiegu, możliwych komplikacjach lub o alternatywnych metodach leczenia.
Szkody na osobie mogą być również wyrządzone przez zakłady kosmetyczne, solaria (np. poparzenia skóry), gabinety SPA, itp.

W przypadku szkody na osobie można dochodzić:

  • odszkodowania sensu stricto, tj. które służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki, itd). Wysokość zasądzonego odszkodowania zależy więc od wysokości poniesionych kosztów oraz możliwości ich udokumentowania przed sądem.
  • zadośćuczynienia, które jest rekompensatą strat moralnych, jak cierpienia fizyczne i psychiczne związane z uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia, ewentualnej konieczności zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych. Również osoby najbliższe mogą domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią bliskiej osoby.
  • renty, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

Przed złożeniem pozwu należy zatroszczyć się o zgromadzenie stosownych dowodów, które zostaną wykorzystane w procesie sądowym. Jeżeli skutkiem wypadku lub błędu medycznego jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, osoby zainteresowane złożeniem pozwu proszone są o uzyskanie w placówce leczniczej pełnej dokumentacji lekarskiej poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nieodzowne jest także zbieranie wszelkich dokumentów poświadczających wysokość ponoszonych wydatków, np. faktury i rachunki za zakupione leki (a także opatrunki, stabilizatory, itp.), płatne wizyty u lekarzy i rehabilitantów, koszty rehabilitacji, koszty dojazdów do szpitala (np. każdą wizytę w szpitalu można poświadczać poprzez adnotację placówki leczniczej), koszty płatnej opieki osób trzecich, koszty dostosowania mieszkania lub samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także koszty zwiększonych potrzeb żywieniowych (np. związanych ze specjalną dietą), itd.