Prawo administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracji publicznej,
  • analiza przepisów administracyjnego prawa ustrojowego, regulującego działanie jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów administracyjnego prawa materialnego,
  • analiza aktów jednostek samorządu terytorialnego oraz decyzji organów administracji publicznej pod kątem ich zgodności z prawem,
  • zaskarżanie aktów jednostek samorządu terytorialnego oraz decyzji organów administracji publicznej,
  • pomoc prawna przy zawieraniu wszelkich umów lub porozumień, w których stroną jest organ administracji publicznej.