Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi większość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym m.in. z zakresu:

  • prawa spadkowego: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu, dochodzenie zachowku, dochodzenie wykonania zapisu i polecenia, umowy dotyczące spadku,
  • prawa rzeczowego: sprawy dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ochrony własności, powództwa windykacyjne oraz negatoryjne, ograniczone prawa rzeczowe, służebności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zastaw, hipoteka, rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomość, sprawy o naruszenie posiadania, odszkodowanie za bezumowne korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę,
  • czynności w ramach postępowania wieczystoksięgowego,
  • prawa zobowiązań: dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania zobowiązania oraz w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zarówno z umów zawartych w obrocie gospodarczym, jak również w obrocie konsumenckim, dochodzenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • prawa egzekucyjnego: egzekucja roszczeń majątkowych i niemajątkowych, ochrona dłużnika i osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym, skargi pauliańskie, ochrona majątku dłużnika przed wierzycielem,
  • prawo prasowe.