Prawo pracy

 • zapewniamy zgodność działań pracodawcy z przepisami prawa pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, systemy rozkładu czasu pracy, umowy wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz umowy o pracę,
 • reprezentujemy przed sądami pracy oraz sądami ubezpieczeń społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • dochodzimy roszczeń ze stosunku pracy, w tym również odszkodowania za dyskryminację, mobbing oraz zadośćuczynienie,
 • rozwiązujemy spory pracownicze, doradzamy przy sporządzaniu ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych,
 • opracowujemy i negocjujemy kontrakty menadżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej,
 • doradzamy przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, pomagamy uzyskać pozwolenia na pracę dla cudzoziemców,
 • pomagamy w rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym dokonywaniu zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,
 • doradztwo w kwestiach prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw,
 • wdrażamy elastyczne formy zatrudnienia,
 • w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych formułujemy w imieniu naszych klientów odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentujemy ich przed sądami ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno-rentowych.