Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy rozwodowe i o separację,
  • sprawy o podział majątku małżeńskiego,
  • sprawy o alimenty, w tym o podwyższenie i obniżenie alimentów, prowadzenie spraw egzekucyjnych dotyczących alimentów, w tym międzynarodowej egzekucji alimentów, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wobec rodziców, dzieci, byłych małżonków i innych członków rodziny, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych ciężarnych matek dziecka pozamałżeńskiego (w tym wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania w okresie ciąży),
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i o roszczenia z tym związane,
  • wszelkie sprawy związane z władzą rodzicielską: pozbawienie władzy rodzicielskiej i jej ograniczenie, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, spory o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny.