Prawo umów

  • sporządzamy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy zawierane w obrocie gospodarczym oraz przez osoby indywidualne, w tym również zawierane w obrocie konsumenckim,
  • doradzamy w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności),
  • dochodzimy roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań, kar umownych i innych,
  • konstruujemy wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców, w tym wzorce funkcjonujące w obrocie konsumenckim,
  • konstruujemy umowy związane z realizacją inwestycji, w szczególności w prawie budowlanym oraz w prawie obrotu nieruchomościami.