Proces inwestycyjno-budowlany

 W ramach działalności Kancelarii prowadzimy obsługę prawną procesu inwestycyjnego doradzając klientom na każdym etapie realizacji inwestycji.

Oferujemy:
- analizę stanu prawnego nieruchomości wraz z określeniem potencjalnego ryzyka inwestycji (due diligence),
- opracowywanie umów dotyczących prawnych form organizacyjnych realizowanego przedsięwzięcia,
- przygotowanie umów niezbędnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, jak: umowa o roboty budowlane (w tym umowa o generalne wykonawstwo i umowa podwykonawstwa), umowa deweloperska, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o prace projektowe, umowa o nadzór inwestorski oraz umowa konsorcjum,
- reprezentowanie przed organami administracji w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji administracyjnych związanych z prawem zagospodarowania przestrzennego, prawem ochrony środowiska oraz prawem budowlanym,
- pomoc w opracowaniu koncepcji zewnętrznego finansowania inwestycji oraz w doborze odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez finansującego,
- reprezentowanie różnych uczestników procesu budowlanego w sporach dotyczących ich wzajemnych rozliczeń,
- wsparcie prawne w procesie komercjalizacji zrealizowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz przygotowanie odpowiednich umów z kupującymi, z dostawcami usług, najemcami, architektami lub zarządcami nieruchomości.