Spory

  • reprezentujemy przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • opracowujemy długofalową strategię procesową pozwalająca na osiągnięcie optymalnego wyniku z punktu widzenia Klienta,
  • oceniamy ryzyko prowadzenia sporu sądowego,
  • wykorzystujemy taktyki procesowe jako środek dla osiągania poza-procesowych celów biznesowych,
  • o ile wymaga tego interes Klienta, proponujemy rozstrzygnięcia ugodowe oraz negocjujemy warunki porozumień kończących spór,
  • przede wszystkim staramy się o zabezpieczenie stosunków zobowiązaniowych naszych Klientów w taki sposób, aby dysponowali oni wobec swoich kontrahentów skutecznymi środkami egzekucji swoich należności bez potrzeby wdawania się w uciążliwe postępowania sądowe.