Zamówienia publiczne

 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy zarówno podmiotom obowiązanym stosować ustawę przy nabywaniu towarów i usług, jak również wykonawcom biorącym udział w przetargach w przygotowaniu oferty, komunikacji z zamawiającym oraz realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie powstałych sporów.

Reprezentujemy stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.