Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców:

  • na etapie tworzenia spółek pomagamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzenie danej działalności,
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, jak również przy pozyskiwaniu wszelkich zezwoleń, koncesji i licencji oraz dokonywaniu wymaganych zgłoszeń w organach administracji publicznej,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów lub statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • obsługę i doradztwo w bieżącej  działalności: przygotowywanie dokumentów statutowych, regulaminów wewnętrznych i zgód korporacyjnych na cele planowanych transakcji, wsparcie zarządu i rady nadzorczej w ich pracach oraz reprezentację właścicieli na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy,
  • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek, obrót udziałami/akcjami, obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółek,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym: zgłoszenia wierzytelności, nadzorujemy przebieg całego postępowania upadłościowego, w tym w szczególności kontrolujemy prawidłowość wpisania wierzytelności na listę wierzytelności oraz prawidłowość listy podziału kwot uzyskanych w ramach postępowania upadłościowego.